• Konferencja • piątek 13 lipca, godz. 11:00, Stary Sącz, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari

Wszystkie dobrodziejstwa Czterdziestu Starosądeckich Festiwali Muzyki Dawnej

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

11:00–11:15 Otwarcie konferencji

 

11:15–12:15 Panel wspomnieniowy z udziałem dyrektorów artystycznych Starosądeckich Festiwali Muzyki Dawnej

 

Moderator: Piotr Matwiejczuk – redaktor Programu 2 Polskiego Radia, War-szawa

 

Paneliści:

 

Stanisław Gałoński – dyrektor artystyczny Starosądeckiego Festiwalu Mu-zyki Dawnej w latach 1975–1991, dyrygent, muzykolog, kompozytor, peda-gog

 

Marcin Bornus-Szczyciński – dyrektor artystyczny Starosądeckiego Festi-walu Muzyki Dawnej w latach 1992–1997, śpiewak, badacz muzyki dawnej, pedagog

 

Antoni Pilch – związany z festiwalem w latach 1992–1997, lutnista, prezes Fundacji Lutnia Staropolska

 

dr Stanisław Welanyk – dyrektor artystyczny festiwalu w latach 1998–2008, perkusista i dyrygent, juror konkursów perkusyjnych, wykładowca Akade-mii Muzycznej w Krakowie

 

dr Andrzej Citak – dyrektor artystyczny Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej w latach 2008–2012, muzyk, pedagog, chórmistrz

 

prof. dr hab. Marcin Szelest – dyrektor artystyczny Starosądeckiego Festi-walu Muzyki Dawnej od 2013 roku, organista, współzałożyciel i kierownik artystyczny zespołu Harmonia Sacra

*

12:15–12:30 Wręczenie Odznaki Honorowej Starego Sącza dla osób zasłu-żonych dla Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

 

12:30–12:45 Przerwa kawowa

12:45–13:45 Panel dyskusyjny na temat ewolucji wykonawstwa historycz-nego od lat 70. XX w. na przykładzie Starosądeckich Festiwali Muzyki Daw-nej

 

Moderator:

 

Piotr Matwiejczuk – redaktor Programu 2 Polskiego Radia, Warszawa Paneliści:

 

Marek Dyżewski – polski muzyk, publicysta, w latach 1990–1994 rektor wrocławskiej Akademii Muzycznej

 

Dorota Kozińska – latynistka, krytyk muzyczny i operowy, tłumaczka; wie-loletni członek redakcji „Ruchu Muzycznego”; prowadzi blog „Upiór w ope-rze”; zasiada w Trybunale Płytowym Programu II Polskiego Radia

 

dr Ewa Obniska – doktor muzykologii; przez wiele lat pracowała w Progra-mie 2 Polskiego Radia, na antenie którego stworzyła tysiące audycji, była spiritus movens koncertów i wydarzeń antenowych związanych z muzykądawną

 

Dorota Szwarcman – publicystka, krytyk muzyczny, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryde-ryka Chopina w Warszawie, obecnie związana z tygodnikiem „Polityka”; prowadzi opiniotwórczy blog „Co w duszy gra”

*

13:45 Zakończenie konferencji, podpisywanie książki Wszystkie Dobrodziej-stwa. Historia Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej przez autorów