Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu 39.Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej

Organizator: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

§ 1

Przedmiot konkursu

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt plakatu 39.Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej organizowanego pod hasłem „W sercu Europy”,

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym 39.Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej – W sercu Europy.

2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.

4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić do trzech projektów.

§ 3

Wymagania jakie powinien spełniać projekt

1. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę, teksty (nazwę wydarzenia: 39.Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, motto programowe 39 edycji: W sercu Europy, datę festiwalu: 5 – 9 lipca 2017, program koncertów (patrz załącznik -Teksty na plakat), informację o współfinansowaniu (patrz załącznik -Teksty na plakat), trzy logotypy (patrz załącznik), kod QR (patrz załącznik - Teksty na plakat), adres strony internetowej www.festiwal.wstarymsaczu.pl

2. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: dyrektor@ckis.stary.sacz.pl, w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat – 39.SFMD

3. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 25 kwietnia 2017 roku włącznie.

4. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG. Wielkość e-maila nie może przekroczyć 2 MB.

5. Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy projektu plakatu proporcjonalnie pomniejszony w stosunku do oryginalnego  wymiaru (10×7 układ pionowy)

6. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.

7. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace. Po podjęciu ostatecznej decyzji Komisja Konkursowa poda do publicznej wiadomości nazwisko autora zwycięskiego projektu.

8. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.

9. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników, dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formatach .tiff, .pdf, przygotowane do produkcji w następującym wymiarze: 70cmx100cm (format B1), w pionie(!), zgodnie z wytycznymi z drukarni, które otrzyma od organizatora. W przeciwnym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody głównej projektowi innego autora.

10. Z chwilą zamknięcia konkursu, Autor nagrodzonej pracy (plakatu) udzieli Organizatorowi konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania pracy w następujący sposób:

  • używania i wykorzystania w działalności statutowej oraz wszelkiej innej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej oraz gospodarczej
  • utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami graficznymi, -zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych
  • publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych
  • wykorzystania przez Organizatora projektu lub jego elementów składowych do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z Festiwalem
  • wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania  we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem utworu (plakatu), umieszczania w Internecie,

§ 4

Kryteria oceny

1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, w której skład wejdą Organizatorzy Festiwalu. Komisja, biorąc pod uwagę wartość artystyczną i jakość estetyczną pracy, oceni także jej zawartość merytoryczną, czytelność i siłę marketingową.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.

4. Decyzja Komisji jest niepodważalna.

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 5

Warunki ogólne

1. Osoby nadsyłające swoje zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.

3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.)§ 6

Nagroda

1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna w wysokości 2.750,00 PLN brutto (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 0/100).

2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

§ 7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Najciekawsze projekty mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora, festiwalu oraz na Facebooku.

2. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie z zaplanowaną kampanią reklamową.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

5. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: festiwal.wstarymsaczu.pl/regulamin-konkursu-na-projekt-graficzny-plakatu-39-starosadeckiego-festiwalu-muzyki-dawnej

rynek

Pobierz załącznik (Teksty na plakat)  PDF

Pobierz Załącznik (Idea i Program) PDF

Pobierz Regulamin PDF

 

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej organizowany jest od 1975 roku i stał się cenionym miejscem prezentacji najstarszej muzyki Europy w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie.